Radosť APK 1.12 Download

Radosť APK 1.12 Download

4.6 (2734)Apps, Communication

Description of Radosť

Radosť APK 1.12 Download

Ahoj, máme radosť, že si tu 🥳

Radosť je digitálny operátor, ktorý sa celý zmestí do appky. Je super výhodný, bez viazanosti a prvých sedem dní máš úplne zadarmo.

Viac Radosti znamená viac radosti
Ak ti nestačí jedna Radosť, môžeš si objednať na seba SIM kariet koľko chceš. Pre babku 👵, susedku 🤸‍♀‍, babkinho suseda 👴 … Hoci aj pre celú rodinu a nerodinu, je to len na tebe!

Nemáme pobočky, nemáme predavačov
Sme maximálne digitálny operátor, aby sme ti mohli dať viac za menej.
📅 A aj preto, lebo kalendár ukazuje 21. storočie.
🚀 Keď vieme pristáť na Marse v priamom prenose, prečo by mal byť problém, mať čisto digitálneho operátora?

Tri parádne programy
Keďže sme z Radosť očistili od zbytočností, môžeme ti dať cenu, ktorá ti spraví radosť.

🥇 Nekonečná Radosť – Neobmedzené dáta, volania a správy za 20 € / 30 dní
🥈Dátová Radosť – Neobmedzená dáta, za 15 € / 30 dní
🥉 Veľká Radosť – 8 GB, 200 minút / správ za 10 € / 30 dní
🥔 Malá Radosť – 2 GB, 100 minút / správ za 5 € / 30 dní

Ako na Radosť? Mega jednoducho!
1️⃣ Stiahni si túto appku hneď teraz
2️⃣Poslúchni jej inštrukcie a bude dobre
3️⃣O pár dní ti príde SIMka, ktorú si aktivuješ, a ideš! Alebo si SIMku kúp osobne u našich partnerov po celkom Slovensku: NAY, GGT, GECO, OMV. Potom si ju aktivuj a ideš tiež!
4️⃣Chceš svoje staré číslo? Jasné, že si ho môžeš preniesť na Radosť.

7 dní zadarmo
Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo 🎉. Potom sa rozhodneš, či s ňou pokračuješ, alebo si vyberieš inú Radosť.

Odporúčaj Radosť
Každý rok dostaneš 5 promo kódov, ktoré môžeš poslať kamošom. Ak si ich uplatnia do 30 dní po aktivácii svojej novej Radosti a nechajú si ju dlhšie ako 7 dní, získaš za každého zľavu 50 % z najbližšieho poplatku za program. A oni všetci tiež.

Radosť je bezpečná
Aby bola tvoja Radosť čistá, musí byť bezpečná 🔐. Koniec koncov, starajú sa nám o ňu naši kamaráti špecialisti z O2. Ale chceme ti pripomenúť zopár vecí:

🐘 Aj keď budeme chcieť vidieť tvoj občiansky aj tvoju tvár, tvoje dáta sú v každej sekunde v maximálnom bezpečí. Čestné slovo!
🐘 Údaje o tvojej karte nedostane nikto nepovolaný a nebudeme ti sťahovať nič, čo nám nepatrí. Vieš si to ľahko skontrolovať v appke.
🐘 Ak sa pri overovaní tvojej identity zasekneš, alebo je ti to proti srsti, máš možnosť objednať si SIMku s overením totožnosti pri doručení. Poštár si len overí, že ty si ty, a je to. Absolútne bezpečné!
🐘 A keby niečo, môžeš nám napísať cez chat alebo WhatsApp, ako len človek človeku dokáže napísať.

A teraz šup! Začni si užívať Radosť. 🎉🐘 🍩

Hi, We’re glad you’re here 🥳

Joy is a digital operator that fits into an app. It’s great, no commitment, and the first seven days are completely free.

More Joy means more joy
If one Joy is not enough for you, you can order as many SIM cards as you want. For grandma 👵, neighbor 🤸‍♀‍, grandma’s neighbor 👴 … Although for the whole family and non-family, it’s up to you!

We don’t have affiliates, we don’t have vendors
We are a maximum digital operator so we can give you more for less.
📅 And also because the calendar shows the 21st century.
🚀 If we can land on Mars live, why should it be a problem to have a purely digital operator?

Three great programs
Since we have cleansed ourselves of needlessness, we can give you a price that will make you happy.

🥇 Infinite Joy – Unlimited data, calls and messages for 20 € / 30 days
Rad Data Joy – Unlimited data, for 15 € / 30 days
Rad Veľká Radosť – 8 GB, 200 minutes / messages for 10 € / 30 days
Rad Little Joy – 2 GB, 100 minutes / messages for 5 € / 30 days

How’s Joy? Mega easy!
1️⃣ Download this app now
2️⃣Hey obey her instructions and she will be fine
3️⃣A few days later, you will receive a SIM card that you activate and go! Or buy a SIM in person from our partners throughout Slovakia: NAY, GGT, GECO, OMV. Then activate it and you go too!
4️⃣Do you want your old number? Of course you can transfer it to Joy.

7 days free
Infinite Joy for 7 days free 🎉. Then you decide whether to continue with her or choose another Joy.

Recommend Joy
Each year you get 5 promo codes that you can send to your friends. If they apply them within 30 days of activating their new Joy and keep it for more than 7 days, you will receive a 50% discount on each of the nearest program fee. And they all do too.

Joy is safe
In order for your Joy to be pure, it must be safe 🔐. After all, our fellow O2 specialists take care of her. But we want to remind you of a few things:

🐘 Even if we want to see your civic and your face, your data is as safe as possible every second. Word of honor!
🐘 No unauthorized person will receive your card information and we will not download anything that does not belong to us. You can easily check it in the app.
🐘 If you get stuck or against your hair when verifying your identity, you have the option of ordering a SIM card with identity verification upon delivery. The postman just verifies that you’re you, and that’s it. Absolutely safe!
🐘 And if anything, you can write to us via chat or WhatsApp, as only a person can write.

Now shit! Start enjoying Joy. 🎉🐘 🍩
– V tejto aktualizácii máme pre teba niečo super špeciálne
– Cítiš to? To bude tá novučičká, ešte voňavá – Dátová Radosť, a to neobmedzená!
– Pre každého (áno 😉 aj pre teba), koho netrápia minúty ani SMS, iba poriadne gigabajty
– Novú – dátovú Radôstku nájdeš v appke – stačí ísť do Viac Radosti a ťuknúť na Zmena programu

App Information of Radosť

App Name Radosť v1.12
Genre Apps, Communication
SizeVaries with device
Latest Version1.12
UpdateApril 8, 2022
Package Namesk.o2.radost
Rating 4.6 ( 2734 )
Installs100,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PUBG Mobile India APK now available
This is default text for notification bar